Vzdělávání

Pracovní kruh Vzdělávání organizuje kurzy komunitních dovedností pro členy Zeměsouznění. Některé kurzy jsou otevřené i zájemcům z řad veřejnosti v oblasti osobní, duchovní, sociální, ekologické a ekonomické.

Poskytujeme podporu lektorům s organizací kurzů.

Nabízíme kurzy i na klíč v oblasti sociokracie pro skupiny, které cítí potřebu fungování bez hierarchie. 


Členové pracovního kruhu

Klikněte a můžete začít psát. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

Leo Crlík

Klikněte a můžete začít psát. Voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur.

Ivana Mertová

Klikněte a můžete začít psát. Quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.

Magdalena Parajková


Aktuálně nabízíme

1. Sociokracie - dynamické rozhodování: komunitní spolupráce bez hierarchie
Lektor: Leo Crlík

Úspěšné komunity a ekovesnice praktikují způsoby organizace bez hierarchie, které podporují realizaci jejich společného záměru a současně respektujícím způsobem dávají jednotlivcům prostor pro sebevyjádření a seberealizaci. Jedním z nich je i sociokracie - dynamické rozhodování ve skupině. Postupně se tento samořídící způsob organizace dále šíří mezi vědomé společnosti, které dávají důvěru lidem a posunují spolupráci na vyšší úroveň bytí. Jakým způsobem zavést sociokracii - nehierarchický způsob organizace ve skupině? Jak ukončit věčné diskuze bez jasného závěru lidským způsobem? Jaké jsou hlavní pilíře sociokracie? Jak nastavit společné dohody, které odráží znalosti a zkušenosti ve skupině? Jak spolurozhodovat a společně řídit skupinu a současně si zachovat efektivitu ve světě neustálých změn? Dnešní výzvy lidstva vyžadují nejen změnu přístupu jednotlivce, ale současně i změnu způsobu organizace a spolupráce. Osvojení si sociokratických principů, základních pilířů sociokracie pro její zavedení a získání zpětné vazby jsou hlavní součástí tohoto praktického workshopu.

OBSAH

Hlavním pilířem sociokracie je nalezení nejvyšší možné shody tak, aby se celá skupina mohla dále posunout ve své činnosti. Používané postupy podporují jednotlivce k vyjádření svých názorů a stejně tak utlumují hlasy těch, kteří se nejvíce chtějí prosadit. A to vše je založeno na transparentnosti ve skupině, odpovědnosti každého jednotlivce a také nastavené kultuře a skupinových pravidlech. Na dvoudenním workshopu se postupně seznámíme a prakticky osvojíme postupy a principy, které pomohou zavést sociokracii do běžného pracovního života. Po úvodním seznámení se sociokracií se seznámíme se základními rolemi a způsobem jmenování do rolí. Za každým praktickým cvičením získají účastníci v rolích zpětnou vazbu, aby se následně mohli zlepšit v sociokracii a osvojit si základní postupy a řízené provádění skupiny k dohodnutému cíli. Vyzkoušíme si získání maximální moudrosti skupiny k návrhu nejlepšího možného řešení s danými znalostmi a zkušenostmi skupiny. Prakticky se dotkneme postupu hlasování souhlasem i možných variant v případě, kdy návrh není v souladu se skupinou a není možné ho přijmout. Seznámíme se také s tipy jak eliminovat věčné diskuse a znovu vrátit skupinu k dohodnutému cíli v daném čase. V závěru se seznámíme s ukázkami vedení dohod i základními kroky k zavedení sociokracie ve svých pracovních či volnočasových skupinách.

 1. Co je to Sociokracie? způsob hlasování, role facilitátora

 2. Kultura komunity - prvky kultury, inspirace

 3. Typy setkání a oblasti sociokracie, hlavní rámec sociokracie

 4. Hlavní role sociokracie a jmenování do rolí - praktické cvičení se zpětnou vazbou

 5. Tvorba návrhů ve skupinách - praktická cvičení se zpětnou vazbou

 6. Předložení návrhů a hlasování souhlasem - praktická cvičení se zpětnou vazbou

 7. Zavádění sociokracie do praxe - postupy, sdílení zkušeností, tipy

 8. Rozšířené role sociokracie - postup zavádění

 9. Poskytování zpětné vazby - jak na to, praktické cvičení se zpětnou vazbou

 10. Evidence dohod a správa rolí - ukázky

 11. Shrnutí, zpětná vazba a zhodnocení workshopu.

LITERATURA

Kosha A. Joubert, Robin A. (2007): Beyond you and Me - Inspirations and Wisdom for Building Community. Permanent Publications. Harland M., Keepin W. PhD (2012): The Song of the Earth - a synthesis of the scientific & spiritual worldviews. Permanent Publications. Christian Diana L. (2003): Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities Paperback. New Society Publishers.


2. Návrh udržitelných komunit: Začátek regionální soběstačnosti
Lektor: Leo Crlík

Úspěšné komunity a ekovesnice realizují permakulturní přístup ve všech oblastech života a jistým způsobem inspirují stávající obce a města a ukazují možné řešení na dnešní výzvy světa. Jak takovou komunitu, ekovesnici či iniciativu založit, aby byla úspěšná a měla pevné základy? Co jsou nutné kroky a dovednosti zakladatelů? Jak vytvořit komunitního ducha, důvěru a udržet si vnitřní motivaci? Právě komunitní rozměr permakultury je klíčový k dnešním systémovým výzvám, regeneraci planety země, propojování a sdílení úspěšných řešení i inspirativní šíření mezi hlavní proud stávající společnosti. Přímý prožitek při zakládání komunity, techniky pro stmelení skupiny i skupinové sdílení a tvoření na pozemku začínající komunitní ekovesnice Zeměsouznění v Čechách vycházející z permakultury jsou páteří tohoto workshopu.

OBSAH

Lidé jsou od přírody sociální bytosti. Tuto přirozenost můžeme dále rozvinout pomocí permakultury při tvorbě záměrných komunit, ekovesnic, sdíleného bydlení a dalších skupinových iniciativ, kde využíváme synergií na různých úrovních spolutvoření. Projdeme si základy úspěšných komunit i rizika, se kterými se jako iniciátoři můžeme setkat. Tvorba záměru může vycházet od jednotlivce, pokud však zapojíme iniciační skupinku, postup bude o něco delší v počáteční fázi, ale samotná realizace toto časové zpoždění velmi rychle dožene a obvykle bude celkový čas kratší než realizace záměru vycházející od jednotlivce. Prakticky si ukážeme jeden ze způsobů tvorby komunitní vize pomocí dragon dreaming - dračího snění. Účastníci si vyzkoušení také rozhodování souhlasem a způsob organizace vycházející ze sociokracie a povíme si o dalších variantách tvorby návrhů a rozhodování v komunitách. Vyrazíme na pozemek začínající ekovesnice Zeměsouznění, kde projdeme ochutnávkou tance se zemí ve skupině při tvorbě společného návrhu permakulturních zón. Prakticky si projdeme rámcovým návrhem permakulturní zahrady přímo v terénu jako části celkového permakulturního návrhu ekovesnice, se kterým se seznámíme. Účastníci workshopu se zapojí do vytyčení a založení permakulturního záhonu pro komunitní pěstování nebo svejlu a retenční tůňky na vodu. V terénu se také seznámíme s nejčastějšími technikami v komunitní zahradě - práce s vodu, půdou, kompostování, nástroji a dalšími. Závěrem workshopu si představíme varianty způsobu financování komunitních projektů i výhody a nevýhody jednotlivých právnických osob pro komunitní projekty a ekovesnice. Shrnutím poznatků a zpětnou vazbou můžeme následně vykročit ke svým komunitním vizím a projektům.

 1. Opakování principů permakultury v kontextu zakládání udržitelných komunit, zhodnocení předchozích znalostí a zkušeností účastníků.

 2. Nutné základy pro úspěšnou komunitu - role zakladatele, finance, organizace, rizika

 3. Vytvoření společné vize - použití dragon dreaming, strategické dokumenty

 4. Nastavení rozhodování ve skupině - sociokracie v praxi a nastavení organizace

 5. Představení a průzkum modelového místa komunitní ekovesnice - ukázka tance se zemí.

 6. Rámcový design modelové zahrady. Ukázka designu permakulturní ekovesnice v Čechách

 7. Vytyčení a založení praktického záhonu pro komunitní pěstování nebo svejlu a retenční tůňky na vodu.

 8. Nejpoužitelnější techniky v komunitní zahradě - voda, půda, kompostování, nástroje, přístřešky apod.

 9. Ekonomika a právní společnosti pro komunity a ekovesnice - varianty a možnosti.

 10. První kroky, shrnutí, zpětná vazba a zhodnocení workshopu.

LITERATURA

Kosha A. Joubert, Robin A. (2007): Beyond you and Me - Inspirations and Wisdom for Building Community. Permanent Publications. Dawson J., Norberg-Hodge H., Jackson R. (2010): Gaian Economics - Living Well within Planetary Limits. Permanent Publications. Harland M., Keepin W. PhD (2012): The Song of the Earth - a synthesis of the scientific & spiritual worldviews. Permanent Publications. Mare E. Ch., Lindegger M. (2011): Designing Ecological Habitats - Creating a Sense of Place. Permanent Publications. Christian Diana L. (2003): Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities Paperback. New Society Publishers.


3. Úvod do permakultury: Systematický přístup pro udržitelnou budoucnost
Lektor: Leo Crlík

Neudržitelný způsob života dnešní společnosti už není tajemstvím pro většinu obyvatelstva a tak se poslední roky ve stále větší míře rozvíjí debata o udržitelnosti ekologické, ekonomické i sociální. Ta s sebou přináší mnoho dílčích řešení, které však situaci v konečném důsledku nijak nezlepšují (tzv. Greenwashing). Jak tedy rozeznat udržitelná řešení od těch neudržitelných? Jak takové řešení navrhovat a realizovat? A je vůbec udržitelnost samotná tou konečnou metou, na kterou se jako společnost snažíme dostat? Není udržitelnost jen jakýmsi bodem zlomu, nulou na pomyslné ose mezi destrukcí a regenerací, kde v této chvíli stojíme právě na straně destrukce? Permakultura jako systematický nástroj na nacházení udržitelných a regeneračních řešení, který vychází z širšího celostního pohledu na svět, nabízí odpovědi na většinu z těchto otázek. Tento kurz je vstupem do světa permakultury, který účastníka seznámí se základními metodami a principy návrhu udržitelných lidských sídel a řešení a představí mu celostní pohled na svět, který může využít ve všech oblastech svého života.

OBSAH 

Účastníci se seznámí se základními pilíři permakultury a permakulturního designu jako nástroje k nacházení udržitelných řešení. Kurz představí pohled, podle kterého dokážeme okolní přírodní i lidsky vytvořené systémy nejen vnímat z širšího celostního pohledu, ale také efektivně navrhovat a následně v opakovaných cyklech realizovat, udržovat a zlepšovat ku prospěchu všech zúčastněných. Osvojíme si základní principy používané při permakulturním designu, rozšíříme si vnímání přírody jako našeho učitele, který nám předkládá různá řešení a ukážeme si systematický přístup k návrhu udržitelných sídel založený na práci s energiemi, vodou i půdou v přírodě, přiměřených technologiích i funkčních principech, které systému dodávají stabilitu a udržitelnost. Získá přehled o důležitosti orientace prvků vůči slunci, o odklonění větru tam kde je to žádoucí a hlavně o možnostech konzervace, vsakování a zadržování dešťové vody.

V průběhu kurzu si budeme rozvíjet základní permakulturní dovednosti od pozorování a rozšíření celostního vnímání světa až po zodpovědné vyhodnocování, které je možné použít pro jakoukoliv oblast našeho života. Účastníci se budou inspirovat využitím permakultury v ekologickém stavitelství a seznámíme se s příklady permakulturní ekonomiky, která zachovává energii peněz v regionu a podporuje místní společenství i regeneraci místních ekosystémů. Získají také přehled v sociální permakultuře, která vytváří udržitelné komunity odolné vůči klimatickým změnám i ekonomickým krizím, a seznámí se se základními principy udržitelných komunit. Závěrem úvodního kurzu permakultury se seznámíme s celostním přístupem ke zdraví, spiritualitou a duchovním rozvojem, který nám otevírá neomezené možnosti.

Účastníkům bude umožněna účast na praktických pracovních setkáních při zakládání první komunitní ekovesnice v Čechách s použitím permakulturních principů.

LITERATURA

Fukuoka, M. (2007): Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa. Hemenway, T. (2009): Gaia's Garden - A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing. Holmgren, D. (2002): Permaculture - Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services. Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013): Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger. Mollison, B. (2012): Úvod do permakultúry. Alter-Nativa. Mollison, B. (1988): Permaculture - A Designers' Manual. Tagari Publications. Nagy, E. (2015): Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa. Rasper, M. (2014): Urban Gardening - Zahrady ve městě. Dauphin. kolektív autorov (2011): Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník. Vlašínová, H. (2006): Zdravá zahrada. ERA group. Whitefield, P. (1996): Permakultura v kostce. Synergie.


Objednejte si naše kurzy

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.


Novinky ze zákulisí