Ekovesnice ze čtyř pohledů

Dimenze vnímání světa

Je pro nás důležité, aby se do všech dimenzí naší ekovesnice promítal vědomý a odpovědný způsob života. Abychom si všichni uvědomovali vzájemnou propojenost mezi námi samými, přírodou i dalšími živými bytostmi. Právo na život, respekt, úctu a lásku se tak stalo nezpochybnitelnou hodnotou.


Sociální dimenze

Společné hodnoty, záměr a cíle jsou definovány na základě sociokratického přístupu k řízení, kde nejvyšším orgánem ekovesnice je Velký kruh (členové ekovesnice), který rozhoduje o základních principech a dohodách. Pracovní a společenské kruhy v rámci svých pravomocí z Velkého kruhu dále definují a řídí přidělené oblasti v rámci svých možností. Rada kruhu je složená ze statutárních zástupců organizací ekovesnice a koordinuje činnost ekovesnice vůči úřadům, zástupcům státu a dalším organizacím mimo ekovesnici. Spolek Zeměsouznění je hlavní vstupní branou k plnohodnotnému kmenovému členství. Kmenový člen má následně právo být součástí jakéhokoliv družstva či spolku ekovesnice včetně zvolení do řídících funkcí. Ekovesnice podporuje oslavy, společné rituály, umění i kreativitu a poskytuje vzdělávací kurzy pro členy i širokou veřejnost.

Ekologická dimenze

Vychází z přístupů šetrných či spolupracujících s přírodou jako je permakultura, ekologická ekonomie, Cradle to Cradle přístup či cirkulární ekonomika. Prvním cílem na pozemku je obnovit retenční kapacitu půdy a krajiny a vytvořit zásobárny vodních zdrojů nejen pro komunitou podporované zemědělství. Ekovesnice zajišťuje společné skladování a stravování, vědomě využívá energii, využívá místní obnovitelné zdroje energie a přibližuje se ekovesnici s nulovým odpadem díky sdílení, výměně, půjčování, recyklaci, znovu využití nebo přeměnu odpadu jako zdroje. V rámci ekovesnice je podporována chůze a jízda na kole (bez aut). Sdílená auta a veřejná doprava je použita na dojíždění mimo ekovesnici. Sdílené komunitní prostory vedou k relativně malým individuálním domečkům (s nízkou ekologickou stopou) nebo sdílenému bydlení z přírodních materiálů. Decentralizované zóny domů jsou navrženy v souladu s bioklimatickými strategiemi a zasazeny do jedlých lesů a sadů.

Ekonomická dimenze

Hlavním indikátorem dopadu ekovesnice na životní prostředí je biokapacitní rezerva/deficit na osobu jako rozdíl průměrné biokapacity ČR a ekologické stopy ekovesnice. Podpořen je dalšími indikátory v oblasti zdraví a štěstí jednotlivců, rozvoje komunity a regionu, dopravy, kvality vody, půdy a ovzduší. Životní styl ekovesnice je založený na solidární ekonomice (ekonomice potřeb) poskytující prostor pro komunitní život. Ekovesnice zajišťuje základní lidské potřeby - bydlení, komunitní zemědělství, stravování i centrální nákup, poskytuje vědomé vzdělávání pro dospělé i děti a prostor pro společné podnikání založené na celostním přístupu. Členové ekovesnice mají možnost být vlastníky, investory, zaměstnanci, producenti i konzumenti současně v jedné nebo několika společnostech ekovesnice. Výplata je částečně vyplácena v lokální měně, která následně slouží jako směna mezi členy ekovesnice nebo v rámci směny v regionu a nebo pro nákup produktů a služeb ekovesnice.