Často kladené dotazy
Kdo za projektem stojí?

V současnosti za projektem stojí rostoucí skupinka vědomých dobrovolníků, kterým nejsou lhostejné mezilidské vztahy a péče o naši planetu Zemi a vnímá, že je zapotřebí změnit nejen sebe, ale také stávající ekonomický a peněžní systém, který by podporoval regionální rozvoj, místní společenství lidí a také regeneraci našich životně důležitých ekosystémů

A jak to vypadá s pozemkem?

Zatím máme pro jeho výběr definovaná kritéria. Hledáme scelený pozemek min. 24 ha s aktivním vodním zdrojem (potok, pramen, rybník), možností částečného oplocení a stavby/rekonstrukce, bez drátů VN, dálnic, letišť, producentů škodlivin a chemického znečištění. V dosahu by měla být elektřina, možnost hospodaření do 1 roku, přístupová cesta a ideální dostupnost do 1 hodiny od Prahy, protože chceme být i součástí celkové transformace, která by měla být podporována státem. Máme dohodu, že každý člen zaplatí vstupní poplatek 300 tisíc korun a pak skrze společnost, pravděpodobně půjde o družstvo, pozemek koupíme.

Hledáme i dárce, donory a filantropy, kteří chtějí podpořit počáteční 6ti letou fázi rozjezdu a rozvoje plnohodnotné české ekovesnice sloužící jako reálná ukázková udržitelná inspirace, vzdělávací praktické ukázkové centrum pro vesnice, obce a města i širokou veřejnost a podporu našeho příběhu lidstva o přechodu do udržitelné a regenerující budoucnosti.

Co k realizaci tohoto plánu potřebujete? 

Klíčem je přijmutí členů čekatelů nebo navázání spolupráce s odborníky, kteří souzní s tímto projektem, jsou odborníci v některé z výše uvedených oblastí, mají holistický pohled na svět a aktivně se chtějí zapojit do realizace.

Konkrétně se jedná o posílení našeho týmu o:

 • marketingové a PR experty pro osvětovou kampaň ekovesnice

 • překladatele z angličtiny do češtiny a jazykové korektury a editace konceptu ekovesnice

 • networkery na pracovníky universit, výzkumných center a specializovaných pracovišť s výše uvedenou tématikou

 • průvodce komunitních dovedností (nenásilná komunikace, sociokracie, řešení konfliktů, komunitní projekty a týmová spolupráce)

 • IT specialisty (tvorba a správa webových stránek a sociálních médií, interní systém dohod, výběr, nastavení a administrace SW pro lokální měnu)

 • holistické právníky a daňové specialisty pro dokončení výběru právnických osob ekovesnice, přípravu a založení právnických osob, smluv a zavedení lokální měny

 • účetní pro jednotlivé právnické osoby ekovesnice

 • ekonomy pro dokončení ekonomického modelu ekovesnice, výpočet nákladů a členských příspěvků a zavedení lokální měny

 • specialisty pro zavedení solidární a cirkulární ekonomiky a výpočet ekologické stopy ekovesnice

 • fundraisery pro zajištění financování infrastrukturních projektů a počáteční fázi ekovesnice

 • odborníky na permakulturní design vesnic nebo větších celků

 • zahradníky na permakulturní pěstování ovoce, zeleniny a chov zvířat

 • stavitele na přírodní stavby, kořenové čističky, kompostovací záchody, akvaponické systémy

 • průvodce vědomým vzděláváním pro děti (domácí školka a škola 1. a 2. stupně)

 • vyjednavače na úřední povolení, stavební povolení, příp. změnu územního plánu

 • komunitní kuchaře, organizátora setkání, koordinátora příjmu nových členů, správce dohod ekovesnice, atd.


V čem se taková ekovesnice nejvíc liší od běžné?

Ekovesnici můžeme vnímat jako soužití lidí, kteří mají společný záměr žít v souladu s přírodou a ostatními, žít udržitelně v oblasti sociální, ekologické i ekonomické a současně inspirovat okolí. Náplní kurzu, který jsem absolvoval, jsou právě tři základní oblasti udržitelnosti a také holistické vnímání světa.

Co se týká sociální udržitelnosti, v Čechách není moc dobře podchycená. Měla by být založená na empatické komunikaci, skupinovém rozhodování, řešení konfliktů nebo komunitních projektech. U nás zatím žádný ucelený program ani směr, který by šel touto cestou, není, ale postupně se začíná objevovat. Ekologická část je naopak už poměrně dost vidět, ať už to jsou zárodky přírodního stavitelství nebo různé realizace obnovitelných zdrojů energie či projekty v permakultuře na úrovni individuálního bydlení.

Poslední ekonomická dimenze může být postavená na solidární ekonomice, která propojuje výrobu a pracovní sílu, ale i spotřebu, stejně jako investice do uzavřeného cyklu. Pokud se tento ekonomický cyklus podpoří lokální měnou, může mít významný dopad na rozvoj regionů. V neposlední řadě je tu také snaha o přiblížení se bezodpadové ekovesnici.

Jak bude ekovesnice vypadat?

V jejím centru plánujeme společné sdílené budovy pro odpočinek, stravování, také dětský koutek, knihovnu, odpočinkovou místnost i pracovní prostory a dílny. Samotný návrh ekovesnice bude mít různé zóny od společných, jako jsou dětské hřiště, přírodní koupání, zázemí školky a školy, permakulturní zemědělství, venkovní kuchyně, bylinkové pole pro přírodní medicínu nebo divadlo, až po privátní, v nichž budou domky s malou zahrádkou či tichá odpočinková meditační místa v lese nebo divočině.

Součástí ekovesnice bude také částečné zajištění pracovních pozic především zkrácenými úvazky, ale i prostory pro práci na dálku nebo experimentální místa pro aplikovaný výzkum společně s univerzitami a výzkumnými ústavy. Na reálných příkladech bude možné následně vybudovat třeba i větší vzdělávací centrum pro širší veřejnost, které bude oddělené od samotné ekovesnice. Tady se hodně inspirujeme od již rozvinutých zahraničních ekovesnic.

Bude ekovesnice schopná zajistit veškeré lidské potřeby?

Naše ekovesnice se bude zaměřovat jen na zajišťování základních lidských potřeb. Časem bychom rádi dosáhli regionální soběstačnosti. Zaměřujeme se na zajištění zdravých potravin bez chemie a GMO díky permakulturnímu zemědělství, společnému skladování a možnosti společného vaření. Chceme také zajistit udržitelné přírodní bydlení, energii z obnovitelných zdrojů, pitnou i užitkovou vodu díky permakulturnímu designu a maximálnímu zadržení vody v přírodě a k tomu vědomé vzdělávání dětí i osobní a duchovní rozvoj.

Ekovesnice v našem pojetí je pouze odrazový můstek k vytvoření regionální udržitelnosti, ale především k regionální přizpůsobivosti ke klimatickým změnám. Regionální udržitelnost v základních lidských potřebách je posílena právě vytvořením lokální měny pro členy ekovesnice, její komunitu a také blízké i vzdálenější okolí v rámci regionu. Není naším cílem vybudovat plně soběstačnou ekovesnici, ale naopak spolupracovat v rámci regionu a přes silné propojení šířit důvěru a odvahu mezi lidmi k postupné přeměně okolních obcí na více udržitelná a regenerující místa pro život v souladu s přírodou a dalšími bytostmi této planety.

V jaké fázi zakládání teď jste?

Klíčem k vybudování ekovesnice není ani tak pozemek a budovy jako spíš ono společenství. Je to něco podobného jako v manželství. Také hned nejdete společně kupovat byt, ale nejdříve se musíte trochu oťukat a poznat navzájem. A v té fázi se teď nacházíme. Postupně vytváříme pracovní skupiny zaměřené na osvětu, ekonomiku, technologii, stavebnictví, vzdělávání a další. Tvoříme nové stránky, přecházíme na G-suite pro zlepšení komunikace a sdílení, diskutujeme rozdělení zodpovědností mezi společenství a mezi jednotlivce i ekonomický model a podnikatelský plán, začínáme se připravovat na tvorbu prvních mobilních domů i formovat základy vědomého vzdělávacího systému a naší lokální měny. Je to opravdu velmi zajímavé.

Kolik lidí ve vaší komunitě aktuálně je?

Máme tři typy členství - kmenové, tam jsme teď tři, pak jsou čekatelé, těch je nyní asi dvacet, a poslední skupinka jsou podporovatelé, těch je asi pětatřicet. Věkové složení je naprosto různé, cílem ostatně není vybudovat jednogenerační, ale spíše různorodou skupinu. Zajímavé je, že hodně často jsou to mladé rodiny, které začínají uvažovat o tom, jak žít dál udržitelně. To je takové naše jádro.

Pro kolik lidí má ekovesnice být?

Přípravná nultá fáze zakládání ekovesnice má za orientační cíl vytvořit členskou základnu 100-150 členů (kmenových a čekatelů - mají záměr bydlet v ekovesnici) a 100+ členů podporovatelů, abychom měli dostatečně silnou základnu a finanční sílu pro nákup pozemku. Holistický pohled na svět, naše hodnoty a principy a absolvování základních kurzů komunitních dovedností jsou jedním z kritérií pro přijetí člena čekatele za kmenového člena, který má plná hlasovací práva v ekovesnici. V první fázi budování ekovesnice přímo na pozemku předpokládáme 20-30 kmenových členů, kteří budou hned od začátku součástí týmu fyzické realizace ekovesnice. Návrh ekovesnice předpokládá s cílovým počtem 100-150 členů s dětmi jako trvalý obyvatelé a s dalšími kapacitami pro dobrovolníky a návštěvníky ekovesnice a účastníky kurzů. Cílem je rozmanitá ekovesnice, kde budou zastoupeny různé generace od dětí různých věkových kategorií, mládež, dospělé až po radu starších, rodiny i jednotlivce.

Kdo v takové ekovesnici může žít?

Trvalé bydlení zde bude pro kmenové členy a jejich děti, kteří jsou finančně zainteresováni a mají i hlasovací a rozhodovací právo v rámci fungování a dalšího směřování ekovesnice. Dočasné bydlení bude možné pro členy čekatele i podporovatele a také návštěvníky, dobrovolníky i zájemce. Plánujeme mít prostory i pro maringotky a stanové městečko jako dočasné bydlení. Návštěvníci i obyvatelé budou při příjezdu požádáni o respektování soukromých a společných prostor a základních pravidel ekovesnice.

Je součástí i nějaké komunitní myšlení, společná víra nebo něco podobného?

Naše odsouhlasené společné hodnoty, vize a mise vycházející z holistického vnímání světa jsou základním stmelujícím pilířem komunitní ekovesnice. Zároveň dáváme prostor pro duchovní rozvoj - spiritualitu - rozšíření holistického vnímání světa - uvědomění podstaty - vědomí. Podporujeme společné rituály založené na moudrosti a duchovních hodnotách našich předků i prostor pro zájemce o společnou meditaci. Poskytujeme dětem rámcový přehled o různých náboženských směrech. Jsme otevřeni vůči jakémukoliv vyznání a jeho praktikování, pokud je v souladu s našimi principy a hodnotami.

Kdo v projektu rozhoduje?

Takzvaný Velký kruh, který je složený prakticky ze všech členů, ale jsou tam významné rozdíly podle členství. Kmenový člen má možnost hlasovat, rozhodovat a být volen, člen čekatel má možnost vyjádřit své stanovisko, a to jak v průběhu tvorby návrhů, tak i v rámci hlasování. Díky tomu vnímáme, jak bude zapadat do skupiny, až když bude kmenový člen, a podporovatel má možnost se zapojovat do návrhů. Velký kruh následně rozhoduje souhlasem, to znamená, že pokud není vznesena oprávněná námitka, je návrh přijat.

Jak funguje lokální měna?

Je to takový doplněk k naší běžné české měně. Lokální měnu, je možné získat buď za odvedenou práci, nebo jednostrannou směnou za české koruny. Tuto druhou možnost budeme otevírat pro menší investory, kteří nás budou moci finančně podpořit a zároveň v budoucnu dostat vyplacenou svou investici v naturáliích v podobě našich budoucích produktů a služeb. Tím můžeme na začátku získat finanční prostředky a zároveň do budoucna získat i své zákazníky.

V současnosti jsme všichni dobrovolníci a každý z nás má založený účet, kde se pomocí čtyř sazeb přepočítávají naše hodiny na naší měnu. Tuhle měnu je samozřejmě možné utratit pouze lokálně, tudíž se člověk automaticky stává zákazníkem ekovesnice. V současnosti máme možnost čerpat konvalinky v podobě slev na naše interní kurzy. V budoucnu předpokládáme, že část příjmů za odvedenou práci bude proplacena v lokální měně a část v českých korunách. Lokální měnou následně budeme moci zaplatit za produkci ze zemědělství, možnost společného stravování, interní opravy, vzdělávací kurzy nebo vzdělávání pro děti či vzájemnou výpomoc. Tento typ lokální měny funguje v některých ekovesnicích a postupně se šíří díky důvěře do přilehlých regionů. Z hlediska daní se pak zdanitelné příjmy v lokální měně přepočítají na Koruny a dále se s nimi pracuje dle platných zákonů.

Jak to bude se soukromým majetkem? To bude takové to "všechno patří všem"?

Do tohoto modelu úplně nesměřujeme, ale náklady na stravování a bydlení budou sdílené. To znamená, že přejdeme například na centralizované stravování, které bude zásobované přes centralizovaný nákup a také z naší společné farmy. Díky tomu, že i další věci, například internetové připojení nebo energie, budeme nakupovat hromadně, budeme schopni jít na velkoobchodní ceny, které pro normální domácnosti nejsou dostupné. Zároveň přesuneme rodinnou administrativu s placením účtů a vyjednáváním s dodavateli na úroveň ekovesnice.

A co se týká vlastnictví, tak jednotliví kmenoví členové budou mít v rámci naší ekovesnice své podíly v jednotlivých družstvech. Z pohledu práva je to úplně stejné jako zapsání v listu vlastnictví. Pozemky, některé společné prostory a infrastruktura budou zajištěny skrze vstupní členský vklad, ale i skrze investory, případně dárce, nebo pokud to bude možné i přes nějaké dotace. Kmenový člen může mít vklady v družstvech třeba za společné užívání pozemku a sdílených prostor. Počítá se i s vkladem do soukromého pozemku a stavby. Je to v zásadě podobné bytovým družstvům, které jsou v České republice dlouhodobě praktikovaná. No a při odchodu z ekovesnice mu bude následně vyplacen vklad ponížený o administrativní poplatky. Ještě diskutujeme, zda bude zohledněna ve vyplacených podílech inflace či tržní hodnota nemovitostí. Díky družstevnímu vlastnictví budeme schopni zachovat a rozšiřovat myšlenku ekovesnice i v případě odchodu členů. S možností osobního vlastnictví v současnosti nepočítáme.

To, že budete mít vlastní vzdělávání, zemědělství a životní styl, budí dojem, že se chcete ze společnosti tak trochu vydělit. Jak důležitá pro vás bude spolupráce s okolním světem?

Určitě chceme spolupracovat v co největší možné míře. Propojenost může být například na úrovni pořádání různých osvětových festivalů nebo společenských akcí, kterých se už teď účastníme. Stejně tak může být na úrovni ekonomické, kdy budeme schopni regionu dodávat například některé potraviny nebo služby. A my naopak využijeme "venkovní" zemědělství nebo odborné síly v řemeslech, znalostech a dovednostech. A na úrovni ekologické si můžeme pomáhat k různým změnám, a to jak v jednání se zastupitelstvy okolních měst, tak širší veřejností.

V současnosti jsme už v kontaktu s významnými univerzitami jako například ČVUT, Univerzita Karlova nebo VŠCHT a spolupracujeme s různými organizacemi a experty jak ve světě, tak i v naší republice. Jedná se například o Světovou síť ekovesnic, Ecolize, Bioregional UK, Permakultura CS a další.

Hodně často se ve světě děje, že když se ekovesnice začne rozšiřovat, postupně začíná své myšlenky díky reálným příkladům šířit dál, pomáhá v rámci regionu i v dalších městech a snaží se směřovat k většímu souladu s přírodou a lidmi, je inspirací pro ostatní. Zároveň třeba ekovesnice Findhorn ve Skotsku nebo Damanhur Federation v Itálii jsou s okolím natolik propojené, že už není možné přesně určit jejich hranice, a celý region začínají transformovat, což je i naším cílem.